Nordcenterin peliohjesääntö 2021 | Nordcenter

Benz ja Fream ma-ti-ke lähdöt 10-tiiltä
 

Nordcenterin peliohjesääntöPeliohjesääntö kaudelle 2023

Alla Nordcenterin peliohjesääntö kaudelle 2023, jonka voit tulostaa PDF-muotoisena oheisesta valikkopainikkeesta.


1. Yleistä

Nimetty pelioikeuden käyttäjä on pelaaja, jolle osakkeeseen liittyvän pelioikeuden haltija on nimennyt peli- oikeuden. Kaikki muut pelaajat ovat GF-pelaajia (green fee -pelaajia). Nimetyn pelioikeuden käyttäjän perheenjäseniksi luetaan avio- tai avopuoliso ja 24-vuotiaat sekä sitä nuoremmat lapset.
Kutsuvieraspelaaja on GF-pelaaja, jonka nimetty pelioikeuden käyttäjä tai hänen perheenjäsenensä on kut- sunut pelaamaan omaan peliryhmäänsä.


2. Pelioikeuden käytön edellytys

Osakkeeseen liittyvän pelioikeuden käyttö edellyttää, että osakkaan kaikkiin osakkeisiin liittyvät yhtiöko- kouksen määräämät maksut on maksettu ja että pelioikeudelle on nimetty yksi käyttäjä tai että pelioikeus on vaihdettu pelilipuiksi.


3. Green fee -maksut

Yhtiön päättämään GF-maksutaulukkoon on merkitty GF-pelaajalta perittävä GF-maksu, jonka suuruus riip- puu pelikierroksen lähtöajasta. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa pelikauden aikana yhden tai useamman kerran GF-maksutaulukkoon merkittyjä hintoja. Toimitusjohtajalla on kampanjoissa ja ryhmätilauksissa oi- keus poiketa maksutaulukosta.
Perheenjäsenen GF-maksun suuruus on 40 % vähemmän kuin GF-maksutaulukkoon on merkitty. Kutsuvie- raan GF-maksun suuruus on 15 % vähemmän kuin GF-maksutaulukkoon on merkitty. Opiskelijoille ja alle 21-vuotiaille junioreille on erikseen ilmoitetut alennetut GF-maksut. Muiden GF-pelaajien GF-maksun suu- ruus on yhtä kuin GF-maksutaulukkoon on merkitty.


4. Nimetyn pelioikeuden käyttäjän lisäoikeudet

Nimetyn pelioikeuden käyttäjän perheenjäsenen pelaaminen ei edellytä pelioikeuden nimetyn käyttäjän mukanaoloa kierroksella.
Nimetyn pelioikeuden käyttäjällä ja hänen perheenjäsenillään on oikeus tuoda omaan peliryhmäänsä enin- tään kolme kutsuvieraspelaajaa kierroskohtaista GF-maksua vastaan. Pelioikeuden käyttäjä on vastuussa kutsuvieraidensa käytöksestä.
Mikäli henkilö on nimetty pelioikeuden käyttäjäksi useampaan kuin yhteen pelioikeuteen niin hän voi pe- lata itse yhtä pelioikeutta käyttäen ja tuoda omaa varausoikeuttaan käyttäen omaan peliryhmäänsä ilman GF-maksua yhden vieraan kutakin muuta hänelle nimettyä pelioikeutta kohden.


5. Varausoikeudet

Pelaaminen yhtiön kentillä edellyttää peliajan varaamista caddiemasterin toimistossa tai yhtiön käyttämän sähköisen varausjärjestelmän kautta.
Nimetty pelioikeuden käyttäjä ja hänen perheenjäsenensä voivat veloituksetta varata vapaana olevan pe- liajan itselleen ja samassa lähdössä pelaaville kutsuvierailleen enintään kolme päivää etukäteen.
Nimetyllä pelioikeuden käyttäjällä on mahdollisuus lunastaa 300 eurolla Timanttivarausoikeus, joka tarkoit- taa nimetyn pelioikeuden käyttäjän ja hänen perheenjäsentensä henkilökohtaista koko pelikauden voi- massa olevaa oikeutta varata itselleen ja kutsuvierailleen peliaikoja enintään kolme viikkoa etukäteen.
GF-pelaaja voi varata peliajan enintään kaksi päivää etukäteen ja maksaa GF-maksun vasta caddiemasterin toimistolla ilmoittautuessaan pelikierrokselle. Maksamalla peliajasta/pelikierroksesta GF-maksutaulukossa määrätyn GF-maksun varauksen tehdessään, voi GF-pelaaja varata peliajan enintään kaksi viikkoa etukä- teen.
Peliaikoja voi varata ennakkoon vain yhden per päivä. Pelipäivänä voi varata toisen peliajan vähintään 5 tuntia myöhemmälle ajalle.
Toimitusjohtajalla ja toimistopäälliköllä on edellä mainituista varausrajoituksista poiketen oikeus varata pe- liaikoja GF-maksua vastaan pelaajille, pelaajaryhmille ja erilaisten tuotepakettien ostajille.


6. Peliliput

Osakkeeseen liittyvän pelioikeuden voi vaihtaa 25 pelilippuun maksamalla yhtiökokouksen määräämän 1000 euron vaihtomaksun. Yksi pelilippu oikeuttaa yhden pelikierroksen pelaamiseen ilman erillistä peli- maksua. Pelilipun voi jakaa kahteen yhdeksän reiän pelikierrokseen. Pelilippua ei voi toimittaa jälkikäteen. Pelilipun haltijalla ei ole oikeutta tuoda peliryhmäänsä kutsuvieraita. Pelilipun haltija voi varata vapaana olevan peliajan itselleen enintään kolme päivää etukäteen.


7. Tasoitusvaatimukset, ilmoittautuminen ja varauksen peruminen

Nimetyllä pelioikeuden käyttäjällä ja hänen perheenjäsenillään ei ole tasoitusvaatimusta. Muiden pelaajien tasoitusvaatimus on 54.
Jokaisen pelaajan on henkilökohtaisesti ilmoittauduttava caddiemasterin toimistossa tai sähköisellä järjes- telmällä ennen pelikierroksen alkua. Pelaajan on oltava aloituspaikalla valmiina aloittamaan pelikierros määrättynä lähtöaikana.
Varatun peliajan voi perua, jos perumisen tekee viimeistään kaksi tuntia ennen lähtöaikaa. Mikäli varattua lähtöaikaa ei käytetä eikä sitä ole peruttu em. määräajan puitteissa, veloitetaan pelaajalta 50 % lähtöajan mukaan määräytyvästä GF-maksusta.
Mikäli pelaaja jättää aikavarauksen perumatta toistuvasti, menettää hän oikeuden peliajan varaamiseen kahdeksi viikoksi.
Mikäli pelaaja jättää peruuttamatta osallistumisensa klubitapahtumaan tai kilpailuun ilman pätevää syytä, veloitetaan häneltä klubitapahtuma- tai kilpailumaksu. Peruutuksen on tapahduttava viimeistään tapahtu- maa tai kilpailua edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä.


8. Muu ohjeistus

Kansainvälisesti hyväksytyn golfetiketin ja peliturvallisuuden ylläpitämiseksi jokaiselta golfkentällä pelaa- valta henkilöltä edellytetään, että hänen tietonsa löytyvät Suomen Golfliiton e-birdie järjestelmästä tai vas- taavasta ulkomaisen golfseuran järjestelmästä.
Pelaajalla tulee olla siisti peliasu niin kentällä kuin harjoitusalueillakin (ei farkkuja). Puhelimen käyttö ei saa häiritä kanssapelaajia. Koirat tulee pitää kytkettynä. Koiran saa ottaa mukaan kentälle, mikäli siitä ei ole haittaa kanssapelaajille.
Pelattuaan 9 reikää pelaaja ei saa golfsääntöjen mukaan tarpeettomasti viivytellä peliä asioidessaan klubi- ravintolassa / kioskilla ennen jatkamista seuraavalle reiälle.
Alle 15-vuotiaat eivät saa käyttää golfautoa Nordcenterin alueella. Yksityisissä golfautoissa tulee olla liiken- nevakuutus. Golfauton käytössä pätevät normaalit tieliikenteen alkoholirajat.Yhtiön toimitusjohtajan etukäteen antamalla päätöksellä voidaan tästä peliohjesäännöstä poiketa